Available courses

TC01- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร พนักงานทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบในรายวิชานี้ให้ครบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

TC02- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร พนักงานทุกท่านจะต้องทำแบบทดสอบของตำแหน่งตนเองรวมทั้งตำแหน่งอื่นในแผนกให้ครบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

คอร์สผู้ดูแลระบบ

รวมเทคนิคต่างๆ ของผู้ดูแลระบบ (อัพเดท Link ใหม่ๆ)